Comunitat Mundial i Espanya


Fa 200 anys Bahá’u’lláh va emergir en un context d'expectativa messiànica en el qual diferents moviments religiosos d'arreu del món esperaven l'arribada del Promès.

A occident, els més coneguts han estat els millerites dels Estats Units, que esperaven la vinguda de Jesús a les muntanyes, i els Cavallers del Temple alemanys que es van traslladar fins a Haifa (Palestina) per esperar el Senyor de les Hosts promès a la Bíblia. També van brollar moviments messiànics dins de l'islam xiïta, sent el més significatiu el Xaykhisme de Pèrsia, que va preparar a un gran nombre de deixebles per a l'aparició del Mahdí promès. Així que, quan Siyyid Alí Muhammad, el Báb -la Porta-, el precursor de la Fe bahá’í, va declarar el 1844 ser el nou missatger de Déu que anunciaven les escoles messiàniques, molts antics xaykhis ho van acceptar immediatament. S'havia inaugurat una nova dispensació religiosa.

La comunitat mundial bahá'í

La comunidad mundial bahá'í está presente en todo el mundo.
La comunitat mundial bahá'í està present a tot el món

La vida i escrits de Bahá’u’lláh van captivar i van exercir tal atracció entre els Seus coetanis que milers d'ells van donar la seva vida per Ell i es van encarregar d'estendre la Seva causa per tots els continents. Avui, quan es compleixen 200 anys del Seu naixement, la Fe de Bahá’u’lláh està escampada per tot el món i abasta a 2.100 grups ètnics, racials i tribals que componen la comunitat universal més diversa del planeta. Els Seus escrits i missió són cada vegada més coneguts arreu del món. Milions de persones estan aprenent a aplicar els Seus ensenyaments en les seves vides i en les seves comunitats, per aconseguir la millora del món.

Els bahá'ís a Espanya

Espanya compta amb més de 5.000 bahá'ís en 130 localitats.
Espanya compta amb més de 5.000 bahá'ís en 130 localitats.

A Espanya la comunitat bahá'í, establerta des de 1947, compta amb més de 5.000 bahá’ís, repartits en unes 130 localitats. Juntament amb els seus amics i altres organitzacions afins, estan intentant crear i enfortir comunitats que portin la llavor d'un nou tipus de societat basada en la cooperació i la reciprocitat. En aquests processos adquireixen un paper molt destacat l'educació i l'empoderament espiritual, moral i intel·lectual de nens, adolescents, joves i adults que vulguin contribuir a millorar la societat. També es promouen espais en què s'uneixen per pregar i consultar junts.

Explora sobre Bahá’u’lláh

Els bahá'ís d'Espanya

El bicentenari de Bahá'u'lláh (1817 - 2017)


L'octubre de 2017 el món sencer commemora el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es remuntés sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen seguidors de Bahá’u’lláh, brillaran en commemoració de la Seva Aparició.

Bahá'ís a la teva localitat Expressions artístiques sobre Bahá'u'lláh

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.